Artikel 1. Definities

1.1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

a. Snarf.eu: de gebruiker van deze privacy statement: Snarf.eu gevestigd aan Morellenlaan 66 te Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 58756051;

b. gebruiker: iedere persoon die gebruik maakt van de diensten die via de website worden aangeboden; 

c. verkoper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op de website een account heeft aangemaakt om tweedehands producten met een digitale inhoud aan te bieden en te verkopen; 

d. dienst: de dienst die via de website door Snarf.eu worden geleverd, zijnde het ter  beschikking stellen van een online platform voor kopers en verkopers van digitale producten;

e. website: de website www.snarf.eu die door Snarf.eu wordt beheerd.

 

Artikel 2. Persoonsgegevens

2.1. Voor Snarf.eu is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Snarf.eu volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.

2.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Snarf.eu

Morellenlaan 66

7322 JV Apeldoorn

2.3. Snarf.eu doet er alles aan om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals in dit privacy statement is beschreven.

 

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Snarf.eu verzamelt o.a. de volgende persoonsgegevens van de gebruiker: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

3.2. Snarf.eu verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het leveren van de dienst, zijnde het bemiddelen via de website bij het tot stand komen van een koopovereenkomst van een digitaal product tussen de koper en de verkoper en het ter beschikking stellen van een betaalsysteem;

b. om contact op te kunnen met de gebruiker i.v.m. de levering van de dienst;

c. om de verkoper te facturen op het moment dat hij provisie en transactiekosten aan Snarf.eu verschuldigd is;

d. het voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving;

e. het verhinderen, opsporen of onderzoeken van activiteiten die in strijd zijn met de wet of die onrechtmatig zijn jegens Snarf.eu, derden of andere gebruikers of die in strijd zijn met de algemene voorwaarden of gebruiksvoorwaarden van Snarf.eu.

 

Artikel 4. Versturen van digitale nieuwsbrieven

4.1. De (persoons)gegevens van de verkoper worden enkel voor het versturen van digitale nieuwsbrieven of overige commerciële communicatie via de e-mail gebruikt, indien de verkoper daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Snarf.eu, bijvoorbeeld doordat de verkoper bij het aanmaken van een account op de website heeft aangeklikt dat hij nieuwsbrieven van Snarf.eu wenst te ontvangen.

4.2. De verkoper kan zijn toestemming tot versturen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken, zie artikel 5. 

4.3. Snarf.eu zal de verkoper niet via de e-mail voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de verkoper daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 5. Het recht van verzet

5.1. De verkoper heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. 

5.2. Verzet kan door de verkoper o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:

a. elektronisch naar het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;

b. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de verkoper zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven.

5.3. In elke digitale nieuwsbrief welke naar de verkoper wordt verstuurd, wordt de verkoper gewezen op de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrieven.

5.4. Indien de verkoper verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.

 

Artikel 6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.1. Snarf.eu zal de persoonsgegevens van de gebruiker niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 6.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is. 

6.2. Het is Snarf.eu toegestaan de persoonsgegevens van de gebruiker aan een derde te verstrekken:

a. indien de gebruiker daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven; 

b. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure; 

c. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Snarf.eu;

d. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid; 

e. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;

f. het noodzakelijk is voor het leveren van de dienst.

6.3. Snarf.eu kan andere bedrijven inzetten om taken namens Snarf.eu uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het versturen van nieuwsbrieven of het afhandelen van de betaling. Zij hebben toegang tot persoonlijke informatie nodig om hun taken uit te voeren, maar mogen deze niet gebruiken voor andere doeleinden.

 

Artikel 7. Beveiligingsmaatregelen 

7.1. Om inzage van persoonsgegevens van de gebruiker door onbevoegden te voorkomen, heeft Snarf.eu verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens. Snarf.eu is echter niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan gegevens of onrechtmatig gebruik door derden van gegevens die de gebruiker via de website aan Snarf.eu heeft verstrekt. Het verstrekken van persoonlijke gegevens via de website blijft voor risico van de gebruiker.

 

Artikel 8. Privacy beleid van derden

8.1. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden, zoals social media websites of de website van BUMA/STEMRA. Snarf.eu aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de gebruiker het privacy beleid van de betreffende website raadt te plegen. Het privacy beleid van social media websites kan regelmatig wijzigen.

 

Artikel 9. Corrigeren van gegevens

9.1. Op verzoek verleent Snarf.eu aan gebruikers toegang tot alle informatie die Snarf.eu van hun bijhoudt. Verder biedt Snarf.eu gebruikers de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Snarf.eu van hun bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de gebruiker, kan de gebruiker via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. contact opnemen met Snarf.eu. 

 

Artikel 10. Contact

10.1. Indien de gebruiker vragen heeft over het privacy statement of vindt dat de website of het handelen van Snarf.eu niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan kan de gebruiker contact met Snarf.eu opnemen. 

10.2. Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bij Snarf.eu worden ingediend.

 

Artikel 11. Wijzigingen 

11.1. Snarf.eu behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. Snarf.eu raadt de gebruiker aan om regelmatig het privacy statement te controleren. 

 

Ga naar boven