Artikel 1. Definities

1.1. In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, tenzij uit de context anders blijkt:

a. Snarf.eu: de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden: Snarf.eu gevestigd aan Morellenlaan 66 te Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 58756051;

b. overeenkomst: de overeenkomst tussen Snarf.eu en de verkoper tot de levering van de dienst;

c. verkoper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten;

d. account: het account van de verkoper op de website;

e. advertentie: de advertentie van de verkoper op de website waarin het product staat omschreven dat hij te koop aanbiedt;

f. dienst: de dienstverlening die door Snarf.eu wordt aangeboden via de website: het ter beschikking stellen van een online platform waar de verkoper tweedehands digitale producten kan verkopen aan kopers;

g. product: het tweedehands product met digitale inhoud dat de verkoper via de website te koop aanbiedt;

h. koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het product bij de verkoper bestelt;

i. koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper die via de website tot stand komt;

j. website: de website www.snarf.eu die door Snarf.eu wordt beheerd.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Snarf.eu en de verkoper en op het gebruik van de dienst. 

2.2. Afwijkingen van de gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Snarf.eu en de verkoper zijn overeengekomen.

2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Snarf.eu vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.4. Indien Snarf.eu niet steeds de strikte naleving van deze gebruiksvoorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze gebruiksvoorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Snarf.eu het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze gebruiksvoorwaarden te verlangen.

2.5. Snarf.eu heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De verkoper wordt er via de e-mail van in kennis gesteld dat er nieuwe gebruiksvoorwaarden in werking gaan treden en van de datum van de inwerkingtreding.

 

Artikel 3. Het aanbod

3.1. Het aanbod van Snarf.eu is vrijblijvend.

3.2. Snarf.eu is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar e-mailberichten of op de website.

3.3. De dienst wordt enkel aangeboden aan personen die meerderjarig zijn (18 jaar of ouder).

 

Artikel 4. Account

4.1. Om gebruik te kunnen maken van de dienst dient de verkoper een account aan te maken op de website.

4.2. Nadat de verkoper het registratieproces succesvol heeft voltooid, stuurt Snarf.eu de verkoper een bevestiging via de e-mail dat het account is aangemaakt.

4.3. De verkoper kan alleen een account aanmaken op de website nadat hij heeft aangeklikt akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden.

4.4. De verkoper dient zijn inlogcodes geheim te houden. Snarf.eu kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de verkoper. Indien de verkoper merkt dat ongeautoriseerde derden gebruik maken van zijn inlogcodes, dan dient hij dat direct te melden aan Snarf.eu.

4.5. Via zijn account op de website kan de verkoper:

a. advertenties op de website plaatsen (max. 96 mb), wijzigen en verwijderen;

b. zijn gegevens aanpassen;

c. verkoopstatistieken opvragen;

d. zijn orders bekijken.

4.6. Het is de verkoper niet toegestaan meerdere accounts aan te maken op de website.

4.7. Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

Artikel 5. Koopovereenkomst tussen verkoper en koper

5.1. De website is zo ingericht dat kopers die online producten wensen aan te schaffen een koopovereenkomst rechtstreeks met de verkoper aangaan. Snarf.eu maakt derhalve geen onderdeel uit van de keten leverancier – afnemer. 

 

Artikel 6. De dienst en onderhoud

6.1. Snarf.eu heeft het recht haar dienstverlening te allen tijde zonder vooraankondiging aan te passen.

6.2. Snarf.eu is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Snarf.eu ontstaat.

 

Artikel 7. Gebruik van de dienst en verstrekken van informatie

7.1. Er kunnen enkel producten via de website door de verkoper worden aangeboden die gedownload kunnen worden via het internet.

7.2. De verkoper bepaalt zelf de prijs van het product, met dien verstande dat de prijs voor het product minimaal € 1,20 dient te zijn. De prijs is inclusief eventuele btw die de verkoper zijnde een bedrijf verplicht is af te dragen.

7.3. De verkoper garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mailadres die hij in het kader van de dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert de verkoper dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de dienst en dat hij zich bij het beheren van zijn account en het aanbieden en leveren van de producten zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

7.4. De verkoper is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de advertentie. Hij garandeert dat de inhoud van de advertentie juist, actueel en betrouwbaar is. De verkoper is gehouden het product naar waarheid te omschrijven. Het is niet toegestaan misleidende tekst in de advertentie te plaatsen.

7.5. De verkoper is verplicht er per omgaande zorg voor te dragen dat informatie over het product wordt verwijderd of aangepast zodra het product niet langer beschikbaar is of indien zich andere wijzigingen hebben voorgedaan.

7.6. Het is de verkoper niet toegestaan de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en/of gedragingen:

a. het inbreuk plegen op auteursrechtelijke beschermde werken en het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;

b. het openbaar maken of verspreiden van informatie die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;

c. het openbaar maken of verspreiden van informatie die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;

d. hacken: het zonder toestemming binnendringen van het systeem van Snarf.eu, andere computers of computersystemen op het internet.

 

Artikel 8. Verplichtingen van de verkoper

8.1. De verkoper is gehouden Snarf.eu onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

8.2. Het is de verkoper verboden een product via de website aan te bieden en te verkopen:

a. die hij op illegale wijze heeft verkregen;

b. waarvan hij weet of het vermoeden heeft dat het product een virus bevat en/of schadelijk kan zijn voor de computer van de koper;

c. die hij al, op welke wijze dan ook, verkocht heeft, verhuurd heeft of aan een derde ter beschikking gesteld heeft. 

8.3. De verkoper draagt zorg voor tijdige en volledige tenuitvoerlegging van de koopovereenkomst.

8.4. Nadat de verkoper het product via de website te koop heeft aangeboden, dient hij ieder kopie die hij van het product heeft te wissen of onbruikbaar te maken. Het product dient hij niet meer te kunnen gebruiken op zijn computer, laptop, telefoon, tablet, e-reader of ander elektronisch device. De verkoper heeft het product geüpload naar zijn account op de website en is alleen nog maar daar beschikbaar. De verkoper blijft de eigenaar van het product totdat hij het product verkocht heeft en de koper het product via de website heeft gedownload. Nadat de koper het product gedownload heeft, is de koper de eigenaar van het product en is het de verkoper niet meer toegestaan, op welke wijze dan ook, gebruik te maken van het product.

8.5. De verkoper vrijwaart Snarf.eu voor alle aanspraken van derden met inbegrip van kopers, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiende uit de koopovereenkomst en/of de advertentie en/of de levering van producten en/of het functioneren van producten.

8.6. Persoonsgegevens van kopers die door de verkoper worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De verkoper dient persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

8.7. Indien de verkoper klachten ontvangt van kopers en deze klachten betrekking hebben op de website, dan zal de verkoper onverwijld Snarf.eu informeren over de inhoud van deze klachten.

8.8. Indien Snarf.eu weet of het vermoeden heeft dat een product dat door de verkoper op de website te koop is aangeboden in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, dan heeft Snarf.eu het recht het product van de website te verwijderen en/of om het account van de verkoper te blokkeren. De verkoper wordt daarvan via de e-mail op de hoogte gesteld. 

8.9. De verkoper is zelf verantwoordelijk voor de eventuele verplichtingen die voor hem voortvloeien uit het belastingrecht naar aanleiding van de verkoop van de producten. 

 

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst

9.1. Indien:

a. de verkoper de overeenkomst niet nakomt en/of in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden, de wet of overige door overheidsinstanties gestelde regels;

b. de verkoper onrechtmatig jegens Snarf.eu handelt;

c. de verkoper een dusdanige wanprestatie heeft geleverd jegens een koper of anderszins handelingen heeft verricht waarbij de belangen van kopers in het geding komen;

d. Snarf.eu meerdere klachten van kopers over de verkoper heeft ontvangen;

e. Snarf.eu het aanbieden van de dienst beëindigt of opschort;

dan heeft Snarf.eu het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen en het account van de verkoper te blokkeren, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 

Artikel 10. Provisie en transactiekosten

10.1. Voor ieder product dat de verkoper via de website verkoopt, dient de verkoper provisie aan Snarf.eu te betalen. 

10.2. De transactiekosten die Snarf.eu dient te betalen voor het verwerken van de betaling van de koper worden doorbelast aan de verkoper. De hoogte van deze transactiekosten is afhankelijk van het betaalsysteem dat de koper bij het plaatsen van zijn bestelling heeft gekozen. 

10.3. De hoogte van de transactiekosten per betaalsysteem en de hoogte van de provisie worden duidelijk aan de verkoper kenbaar gemaakt.

10.4. Alle door Snarf.eu vermelde tarieven luiden in euro’s en zijn inclusief btw.

10.5. Snarf.eu is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tariefwijzigingen worden vooraf via de e-mail aan de verkoper kenbaar gemaakt.

 

Artikel 11. Betaling

11.1. Snarf.eu incasseert namens de verkoper de prijzen van de producten. Nadat Snarf.eu de betaling van de koper heeft ontvangen, kan de koper het product van de verkoper downloaden.

11.2. Snarf.eu betaalt aan het einde van iedere maand de bedragen die zij van de kopers heeft ontvangen voor de producten uit aan de verkoper minus de provisie en de transactiekosten waarop Snarf.eu overeenkomstig artikel 10 recht heeft.

11.3. Snarf.eu stuurt de verkoper digitaal een factuur voor de provisie en transactiekosten. Deze factuur wordt overeenkomstig artikel 11.2 verrekend.

 

Artikel 12. Positie van Snarf.eu en klachtenafhandeling

12.1. Snarf.eu is bij koopovereenkomsten geen partij. Snarf.eu is slechts verantwoordelijk voor het correct nakomen van haar diensten. Indien de koper zijn verplichtingen jegens de verkoper niet, niet naar behoren of niet tijdig nakomt, dan is dat een zaak tussen de verkoper en de koper. Snarf.eu kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

12.2. Indien een koper vragen en/of klachten heeft over een geleverd product, dan zal de koper contact opnemen met de verkoper.

 

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website behoren toe aan Snarf.eu en/of haar licentiegever(s) met uitzondering van het materiaal dat door de verkopers in hun advertenties zijn opgenomen.

13.2. Het is de verkoper niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Snarf.eu, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. 

13.3. De verkoper garandeert dat zijn advertentie en de handelingen die hij via de website verricht geen inbreuk maakt op (auteurs)rechten van derden. De verkoper vrijwaart Snarf.eu volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hem geplaatste advertentie en/of het door hem verkochte en geleverde product. 

 

Artikel 14. Overmacht

14.1. Snarf.eu is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de dienst, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, stroomstoring, computerinbraak, computervirus, alsmede iedere andere situatie waarop Snarf.eu geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring

15.1. Snarf.eu streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.

15.2. Snarf.eu is niet aansprakelijk voor de schade, waaronder omzetverlies, die de verkoper heeft geleden ten gevolge van de onderbrekingen verwoord in lid 1 van dit artikel.

15.3. Voor de dienst is Snarf.eu afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. Snarf.eu is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.

15.4. Alhoewel de website met de grootste zorg is samengesteld, kan Snarf.eu niet in staan voor mogelijke onvolkomenheden. Snarf.eu besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid, de selectie en de actualiteit van de gegevens op de website.

15.5. Snarf.eu gaat ervan uit de dienst die zij aanbiedt niet in strijd is met de wet, niet de (auteurs)rechten van derden schendt dan wel niet onrechtmatig jegens derden is en dat het doorverkopen van producten met een digitale inhoud is toegestaan. Indien Snarf.eu op basis van de wet, jurisprudentie of een bindende uitspraak van een overheidsinstantie haar dienst dient aan te passen en/of dient te beëindigen, dan zal Snarf.eu daartoe overgaan en zal zij niet gehouden zijn enige schade te vergoeden die de verkoper hierdoor lijdt. 

15.6. Snarf.eu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vorderingen van derden op de verkoper of opgelegde boetes door derden die verband houden met het verkopen van producten via de website. Het gebruik van de website en het verkopen van producten via de website is geheel voor risico van de verkoper. 

15.7. Snarf.eu garandeert niet:

a. dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt en niet onrechtmatig is;

b. dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen;

c. dat door het gebruik van de dienst omzet gegeneerd wordt door verkoop van producten.

15.8. Snarf.eu is niet aansprakelijk voor onvolledige en/of onjuiste informatie die door een koper is verstrekt.

15.9. Iedere aansprakelijkheid van Snarf.eu voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Snarf.eu niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de verkoper die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de website en/of de dienst.

15.10. Onverminderd hetgeen elders in deze gebruiksvoorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van Snarf.eu jegens de verkoper, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis beperkt tot de door de verkoper aan Snarf.eu betaalde provisie.

15.11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de verkoper uit welken hoofde ook jegens Snarf.eu vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de verkoper deze rechten en/of bevoegdheden jegens Snarf.eu kan aanwenden.

 

Artikel 16. Klantenservice

16.1. Voor vragen over de website en/of de dienst kan de verkoper contact opnemen met Snarf.eu.

16.2. De klantenservice van Snarf.eu is op de volgende wijzen bereikbaar:

Via het telefoonnummer: +31625503773

Via het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

16.3. Klachten worden door Snarf.eu binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de verkoper op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

 

Artikel 17. Beveiliging

17.1. Snarf.eu spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik.

 

Artikel 18. Privacy statement

18.1. Snarf.eu verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement. Het privacy statement van Snarf.eu is na te lezen op de website, zie http://www.snarf.eu/index.php/privacy-statement

 

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1. Op deze gebruiksvoorwaarden en op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

19.2. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar Snarf.eu gevestigd is. De verkoper zijnde een privé persoon heeft 1 maand de tijd nadat Snarf.eu zich schriftelijk jegens de verkoper op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

Ga naar boven