Artikel 1. Definities

1.1. In deze disclaimer worden de volgende definities gebruikt:

a. Snarf.eu: de gebruiker van deze disclaimer: Snarf.eu gevestigd aan Morellenlaan 66 te Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 58756051;

b. bezoeker: de bezoeker van de website;

a. website: de website www.snarf.eu die door Snarf.eu wordt beheerd.

 

Artikel 2. Inhoud

2.1. Snarf.eu behoudt zich het recht voor de op of via deze webite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

2.2. Snarf.eu kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat en voor het gebruik van de diensten die via de website worden geleverd. 

 

Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1. De intellectuele eigendomsrechten, databankrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie en database (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Snarf.eu, bij haar licentiegever(s) of bij de verkoper die een tweedehands digitaal product via de website te koop aanbiedt. Het is de bezoeker niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van Snarf.eu, deze website en de daarop aangeboden informatie te kopieëren, te publiceren, te verspreiden, aan te passen, te reproduceren of te distribueren.

3.2. Het is niet toegestaan deze website na te bouwen, methodes, programma’s of robots te gebruiken die de data van deze website of inhoud verzamelt.

3.3. Het afdrukken van webpagina’s van de website is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. 

4.2. Snarf.eu garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Snarf.eu wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Snarf.eu kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de inhoud van de website fouten en/of onvolkomenheden bevat. 

 

Artikel 5. Links naar websites van derden

5.1. In het geval dat Snarf.eu links van haar website naar een website van derden verschaft, zoals, maar zeker niet beperkt tot, naar social media websites en naar de website van BUMA/STEMRA, of een derde toestaat een link van zijn website naar die van de website van Snarf.eu te plaatsen, dan dient de bezoeker zich ervan bewust te zijn dat Snarf.eu geen garantie verleent en geen verantwoording aanneemt met betrekking tot de inhoud of praktijken van zulke derden of hun websites. Zulke websites staan niet onder controle van Snarf.eu en Snarf.eu verschaft deze links en/of staat deze toe uitsluitend als een gemak voor de bezoeker. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door Snarf.eu in. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

 

Ga naar boven