Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Snarf.eu: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Snarf.eu gevestigd aan Morellenlaan 66 te Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 58756051;

b. dienst: de dienstverlening die door Snarf.eu wordt aangeboden aan de koper via de website: het ter beschikking stellen van een online platform waar de koper tweedehands digitale producten kan kopen van verkopers; 

c. advertentie: de advertentie van de verkoper op de website waarin het product staat omschreven dat hij te koop aanbiedt;

d. koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de website een bestelling plaatst bij de verkoper; 

e. verkoper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de website producten aanbiedt en verkoopt;

f. product: het tweedehands product met digitale inhoud dat door de verkoper via de website te koop wordt aangeboden;

g. koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen de koper en de verkoper die via de website tot stand komt;

h. website: de website www.snarf.eu die door Snarf.eu wordt beheerd.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website en de daarop aangeboden dienst en op het plaatsen van een bestelling.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Snarf.eu vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.4 Indien Snarf.eu niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Snarf.eu het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.5 Snarf.eu heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor iedere nieuwe transactie die na de inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden tot stand komt.

 

Artikel 3 Het aanbod

3.1 Het aanbod op de website is vrijblijvend.

3.2 Typefouten of kennelijke verschrijvingen binden Snarf.eu of de verkoper niet.

3.3 De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief eventuele btw.

3.4 De dienst wordt enkel aangeboden aan personen die meerderjarig zijn (18 jaar of ouder).

 

Artikel 4 De dienst

4.1 Voor de diensten is Snarf.eu afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. Snarf.eu is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.

4.2 Snarf.eu is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen.

4.3 Snarf.eu gaat ervan uit de dienst die zij aanbiedt niet in strijd is met de wet, niet de rechten van derden schendt dan wel niet onrechtmatig jegens derden is en dat het doorverkopen van producten met een digitale inhoud is toegestaan. Indien Snarf.eu op basis van de wet, jurisprudentie of een bindende uitspraak van een overheidsinstantie haar dienst dient aan te passen en/of dient te beëindigen, dan zal Snarf.eu daartoe overgaan en zal zij niet gehouden zijn enige schade te vergoeden die de koper hierdoor lijdt. 

4.4 Snarf.eu heeft het recht haar dienstverlening te allen tijde zonder vooraankondiging aan te passen.

 

Artikel 5 Totstandkoming van de koopovereenkomst

5.1 De koopovereenkomst komt tot stand nadat de koper het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen en op de knop “Bestelling met betalingsverplichting” heeft geklikt.

5.2 Nadat de koper de bestelling heeft geplaatst, wordt naar de koper een bevestiging gestuurd van de bestelling. In deze bevestigingse-mail zijn de details van de bestelling opgenomen. Zolang de koper deze bevestigingse-mail niet heeft ontvangen, kan de koper de koopovereenkomst kosteloos annuleren. De koper dient contact op te nemen met de klantenservice van Snarf.eu indien hij geen bevestigingse-mail heeft ontvangen.

5.3 De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de koper heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 6 Verplichtingen van de koper

6.1 Alle gegevens die de koper bij het tot stand komen van de koopovereenkomst verstrekt, dienen juist en volledig te zijn.

6.2 De koper vrijwaart Snarf.eu voor eventuele aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van de dienst door de koper.

 

Artikel 7 Herroepingsrecht

7.1 Het herroepingsrecht is op de bestelling niet van toepassing, aangezien:

a. het de levering betreft van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd; en

b. de nakoming is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de koper en de koper heeft verklaard daarmee afstand te doen van zijn recht op ontbinding.

 

Artikel 8 Betaling

8.1 De koper kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:

a. via iDEAL;

b. via PayPal.

8.2 Nadat Snarf.eu de betaling van de koper heeft ontvangen, kan de koper het product downloaden via de website.

 

Artikel 9 Klantenservice

9.1 Voor vragen over de website en/of de dienst kan de koper contact opnemen met Snarf.eu.

9.2 De klantenservice van Snarf.eu is op de volgende wijze bereikbaar:

Via het telefoonnummer: +31625503773

Via het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

9.3 Klachten worden door Snarf.eu binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de koper op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

9.4 Klachten over het geleverde product worden door Snarf.eu niet in behandeling genomen en dienen door de koper bij de verkoper te worden ingediend. De contactgegevens van de verkoper staan bij zijn advertentie op de website vermeld en worden tevens via de e-mail aan de koper kenbaar gemaakt.

9.5 Indien de koper weet of het vermoeden heeft dat een product dat via de website wordt aangeboden in strijd is met de wet of de (auteurs)rechten van derden schendt, dan kan de koper contact opnemen met de klantenservice van Snarf.eu.

 

Artikel 10 Positie van Snarf.eu

10.1 Op de website kan de koper bestellingen plaatsen bij verkopers. De producten worden niet aangeboden door Snarf.eu, maar door de verkopers. De dienst van Snarf.eu bestaat er slechts uit dat zij aan kopers en verkopers een online platform ter beschikking stelt, inclusief betaalsysteem, waar verkopers hun producten kunnen aanbieden en verkopen en waar kopers bestellingen kunnen plaatsen.

10.2 Snarf.eu is bij de koopovereenkomst geen partij. Snarf.eu is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van het product of voor de juistheid van de omschrijving van het product door de verkoper.

10.3 Snarf.eu is niet aansprakelijk voor onjuistheden in beschrijvingen van producten en andere omschrijvingen die op de website worden weergegeven, die zijn geplaatst door de verkoper. Snarf.eu is dan ook niet aansprakelijk indien blijkt dat de verkoper aan Snarf.eu en/of aan de koper onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt. Indien de koper er zeker van wil zijn dat de informatie over een product of de verkoper juist is, dan dient de koper zelf contact op te nemen met de desbetreffende verkoper.

10.4 Voor eventuele vragen over het product dient de koper contact op te nemen met de verkoper. De contactgegevens van de verkoper staan bij zijn advertentie op de website vermeld.

10.5 Indien de verkoper zijn verplichtingen jegens de koper niet, niet naar behoren of niet tijdig nakomt, dan is dat een zaak tussen de verkoper en de koper. Snarf.eu kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

10.6 Snarf.eu is op geen enkele wijze jegens de koper verantwoordelijk voor het gedrag, uitingen, informatie verstrekkingen, etc., van een verkoper.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Snarf.eu kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de koper.

11.2 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten. Snarf.eu is niet aansprakelijk voor dergelijke onjuistheden en/of fouten.

11.3 Snarf.eu is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de website wegens onderhoud of anderszins.

11.4 Snarf.eu verplicht de verkopers enkel producten via de website aan te bieden die legaal zijn verkregen. Daarnaast zijn de verkopers verplicht na het te koop aanbieden van het product via de website, ieder eigen kopie van het product te wissen of onbruikbaar te maken. Ondanks deze maatregelen kan Snarf.eu niet garanderen dat de via de website aangeboden producten legaal zijn, dat de verkoper bevoegd is het product te verkopen en dat de verkoper niet in strijd handelt met de (auteurs)rechten van derden. Indien de verkoper zijn verplichtingen jegens Snarf.eu niet nakomt en/of in strijd handelt met de (auteurs)rechten van derden en de koper lijdt daardoor schade, dan kan Snarf.eu daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Snarf.eu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vorderingen van derden op de koper of opgelegde boetes door derden die verband houden met het kopen van producten via de website. 

11.5 Het gebruik van de dienst, het kopen van een product via de website en het gebruiken van het product is geheel voor risico van de koper.

11.6 Snarf.eu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Snarf.eu is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.7 Snarf.eu kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gebreken aan het door de verkoper geleverde product.

11.8 Snarf.eu is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

11.9 Elke beslissing tot het bestellen van een product als resultaat van op de website verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de koper.

11.10 Indien Snarf.eu aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Snarf.eu beperkt tot het bedrag dat de koper voor het product betaald heeft.

11.11 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Snarf.eu of haar ondergeschikten.

 

Artikel 12 Overmacht

12.1 Snarf.eu is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Snarf.eu liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: maatregelen van Nederlandse en/of internationale en/of buitenlandse overheidsorganen; brand; diefstal; storingen in levering van energie; internetstoring; computervredebreuk door derden of computervirus.

 

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten 

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website behoren toe aan Snarf.eu en/of haar licentiegever(s) met uitzondering van het materiaal dat door de verkopers op de website is geplaatst. 

13.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Snarf.eu, is het niet toegestaan informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen, links en afbeeldingen welke staan op de website te kopiëren, door te sturen, te verspreiden, te reproduceren of te publiceren.

 

Artikel 14 Privacy statement

14.1 Snarf.eu verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement. Het privacy statement van Snarf.eu is na te lezen op de website, zie http://www.snarf.eu/index.php/privacy-statement

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen de koper en Snarf.eu zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Snarf.eu gevestigd is. De koper heeft 1 maand de tijd nadat Snarf.eu zich schriftelijk jegens de koper op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Ga naar boven